Shito Ryu Shukokai Karate Geneology

Takahara Peichin (1683-1760)

   

"Tode" Sakagawa (1733-1815)

   

Sokon (Bushi) Matsumura (c.1790-c.1890)

 

Seisho Aragaki (1840-1920)

Anko Itosu (1831-1915)

 

Kanryo Higaonna (1853-1916)

go kenki
 
Go Kenki
White Crane
 
   
 

mabuni

Kenwa Mabuni (1889-1952)
糸東流
Shito Ryu
Chojun Miyagi
Goju Ryu
 

tanikick

Soke Chojiro Tani
Tani Ha Shito Ryu Shukokai
 

kimura

Shigeru Kimura

   
 

yamada

 Soke Haruyoshi Yamada

山田派糸東流修交会

Yamada Ha Shito Ryu Shukokai

 
   

kamo

Tsutomo Kamohara

Dennis Casey